فرهنگ سازمانی گوگل تا حدودی به دلیل اثرات ساختار سازمانی آن، معمولی نیست. در اصل، ساختار و فرهنگ برای تاثیر بر قابلیت‌های سازمان با هم تعامل می‌کنند. فرهنگ سازمانی گوگل:

1. باز است؛

2. نوآورانه است؛

3. با تاکید بر تعالی، هوشمند است؛

4. پیاپی است؛

5. از سازگاری و توافق در خانواده کوچک شرکت پشتیبانی می‌کند.

باز بودن از طریق ساختار سازمانی ماتریسی به دست می‌آید. کارکنان در زمینه فرهنگ سازمانی گوگل برای ارائه ایده‌ها و نظرات خود احساس آزادی می‌کنند. نوآوری قلب (مرکز) گوگل است. همه کارمندان باید در ایده‌های جدید مشارکت کنند. شرکت در این فرهنگ سازمانی به نفع کارکنان هوشمندی عمل می‌کند که برای تعالی تلاش می‌کنند. علاوه بر این، شرکت از مشارکت کارکنان در پروژه‌ها و آزمایش‌ها حمایت می‌کند. محیط (جو) کلی دفاتر شرکت گرم است زیرا فرهنگ سازمانی آن حس یک خانواده کوچک شرکتی را حفظ می‌کند که افراد می‌توانند در آن به راحتی صحبت کنند و ایده‌ها را با یکدیگر و نیز با مدیر عامل لری پیج به اشتراک‌ بگذارند. بنابراین فرهنگ سازمانی گوگل از طریق به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و قابلیت پاسخ سریع به بازار از تعالی در نوآوری حمایت می‌کند.