فرهنگ سازمانی تویوتا به دنبال سازمان‌دهی مجدد آن که در سال 2013 اجرا شد دست‌خوش تغییر مربوطه شد. تاکید فرهنگ سازمانی تویوتا قبل از سال 2013 بر حس (مفهوم) سلسله مراتب و پنهان‌کاری بود و به شکل این ادراک کارکنان درمی‌آمد که همه تصمیمات باید از سوی دفتر مرکزی در ژاپن گرفته‌شود. با این حال ویژگی‌های فرهنگ سازمانی تویوتا پس از سال 2013 به شرح زیر است و بر اساس اهمیت مرتب شده‌اند:

1. کار گروهی

2. بهبود پیوسته از طریق یادگیری

3. کیفیت

4. پنهان‌کاری


کار گروهی

تویوتا در بیشتر حوزه‌های کسب و کار خود از تیم‌ها استفاده می‌کند. یکی از اصول شرکت این است که همکاری کار گروهی به قابلیت‌ها و موفقیت بیشتر منجر می‌شود. این بخش فرهنگ سازمانی بر مشارکت کارکنان در تیم‌های مربوطه آن‌ها تاکید می‌کند. برای اطمینان از ادغام درست کار گروهی در فرهنگ سازمانی، هر کارمند تویوتا یک برنامه آموزش طراحی تیمی‌را می‌‌گذراند.


بهبود پیوسته از طریق یادگیری

فرهنگ سازمانی تویوتا توسعه شرکت را به عنوان یک سازمان یادگیرنده تسهیل می‌کند. یک سازمان یادگیرنده از اطلاعات به دست آمده از طریق فعالیت‌های  تک تک کارگران برای توسعه سیاست‌ها و برنامه‌ها برای نتایج بهتر بهره می‌برد. فرهنگ سازمانی تویوتا بر یادگیری به عنوان روش توسعه راه‌حل مشکلات تاکید می‌کند. به این ترتیب شرکت قادر است پیوسته فرآیندها و خروجی را با حمایت فرهنگ سازمانی خود بهبود بخشد.


کیفیت

کیفیت در قلب فرهنگ سازمانی تویوتا جای دارد. موفقیت شرکت به طور معمول به توانایی آن در ارائه خودروهای با کیفیت بالا نسبت داده می‌شود. شرکت برای ادغام موثر کیفیت در فرهنگ سازمانی خود از اصل 5# روش تویوتا استفاده می‌کندکه می‌گوید: " فرهنگ توقف را برای رفع مشکلات ایجاد کنید تا با کیفیت را در اولین بار به دست آورید." روش تویوتا" مجموعه اصولی است که رویکرد‌های کسب و کار مورد استفاده در شرکت را تعریف می‌کند.


پنهان‌کاری

فرهنگ سازمانی تویوتا شامل میزان قابل توجهی پنهان‌کاری است. با این حال در سال‌های اخیر سطح پنهان‌کاری پس از سازمان‌دهی مجدد شرکت در سال 2013 کاهش یافته‌است. قبل از سال 2013، اطلاعات مربوط به مشکلات پیش آمده در محل کار باید از مسیر دفاتر مرکزی شرکت در شهر تویوتای ژاپن عبور می‌کرد. با این حال اکنون پس از سازمان‌دهی مجدد، فرهنگ سازمانی شرکت دیگر چندان تاکیدی بر نهان‌کاری ندارد. به عنوان مثال، مشکلات پیش آمده در کارخانه‌های ایالات متحده منتشر می‌شود، مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در واحد کسب و کار تویوتا در آمریکای شمالی حل می‌شود.


مفاهیم فرهنگ سازمانی تویوتا

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی تویوتا شرکت را به ادامه رشد قادر می‌سازد. نوآوری بر بهبود پیوسته از طریق یادگیری استوار است. بهبود کیفیت و حل مسئله از طریق فعالیت‌های تیم‌های کاری به دست می‌آید. با این حال، ویژگی‌ پنهان‌کاری فرهنگ سازمانی تویوتا اشکالات محتملی را ارائه می‌دهد چون انعطاف‌پذیری سازمانی را در حل سریع مشکل کاهش می‌دهد.