1-برگر های متنوع
2-سیب زمینی سرخ شده
3-مجموعه دسر ها(Mac Cafe)