فرهنگ سازمانی مک دونالد بر توسعه منابع انسانی و کارایی تاکید دارد و از رشد و موفقیت کسب و کار در بازار بین‌المللی رستوران‌های فست فود پشتیبانی می‌کند. این فرهنگ سازمانی دارای مشخصات زیر است که بر اساس  اولویت‌بندی مک دونالد مرتب شده‌اند:

1. مردم‌مداری

2. یادگیری فردی

3. یادگیری سازمانی

4. تنوع و شمول

مردم‌مداری

فرهنگ سازمانی مک دونالد نیازها و توسعه کارکنان را در اولویت قرار می‌دهد. ارزش‌های اصلی شرکت و استانداردهای رفتار کسب و کار بر اهمیت حمایت از مردم تاکید می‌کند. این مساله با توجه به اینکه مک دونالد یک سرویس کسب و کار است قابل درک است. فرهنگ سازمانی شرکت برای اطمینان از پشتیبانی مردم، کارکنان را تشویق می‌کند برای کمک به بهبود فرآیندها و روش‌ها در مدیریت مشارکت نمایند.


یادگیری فردی

فرهنگ سازمانی مک دونالد اهمیت یادگیری مادام العمر را برجسته می‌سازد. باور این است که یادگیری فردی بهره‌وری، کیفیت و اثربخشی کسب و کار را تقویت می‌کند. شرکت به منظور تسهیل یادگیری فردی فرصت‌های آموزش و توسعه را از طریق برنامه‌های دانشگاه همبرگر، کارآموزی، تحرک جهانی و توسعه رهبری ارائه می‌دهد. این تلاش‌ها تضین می‌کند که مک دونالد فرهنگ سازمانی را حفظ می‌کند و به کارمندان انگیزه ادامه یادگیری می‌دهد.


یادگیری سازمانی

فرهنگ سازمانی مک دونالد از یادگیری سازمانی نیز پشتیبانی می‌کند. هدف شرکت استفاده از یادگیری فردی برای توسعه دانش سازمانی به منظور پیش بردن کسب و کار و رساندن آن به جایگاه‌های جدیدی در عملکرد است. مک دونالد این ویژگی فرهنگ سازمانی خود را از طریق سیاست‌ها، برنامه‌ها و جلساتی اعمال می‌کند که بازخورد کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش را تشویق می‌کنند.


تنوع و شمول

سیاست رسمی‌مدیریت منابع انسانی مک دونالد می‌گوید که تنوع و شمول عواملی کلیدی در فرهنگ سازمانی آن هستند. مک دونالد اهمیت تنوع و شمول را در بهینه‌سازی قابلیت‌های HR  برای مواجهه با بازار بسیار متنوع به رسمیت می‌شناسد. فرهنگ سازمانی مک دونالد برای اطمینان از پشتیبانی تنوع و شمول، کارکنان، تامین‌کنندگان، دارندگان حق امتیاز و مشتریان را به ارائه بازخورد و مشارکت در گفتگوهای معنی‌دار به منظور بهبود کسب و کار تشویق می‌کند.


مزایا و معایب فرهنگ سازمانی مک دونالد

فرهنگ سازمانی مک دونالد از مزیت توانمندسازی شرکت به بهبود کیفیت خدمات از طریق مردم‌مداری، یادگیری فردی و یادگیری سازمانی برخوردار است. با این حال تعالی و کیفیت بالا ملاحظاتی هستند که در فرهنگ سازمانی شرکت به گونه‌ای موثر پوشش داده نمی‌‌شوند. مک دونالد در فرهنگ سازمانی بر یادگیری و حمایت از افراد تاکید می‌کند ولی هیچ تاکیدی بر تعالی در عملکرد فردی وجود ندارد. بنابراین یک بهبود (پیشرفت) ممکن برای مک دونالد تاکید بر تعالی و خروجی (محصول) با کیفیت بالا در فرهنگ سازمانی آن است.