ماموریت

"گروه BMW ارائه‌دهنده پیشروی محصولات و خدمات ممتاز برای حمل و نقل فردی در جهان است."

ماموریت گروه BMW تنها 1.2 امتیاز از 4.5 امتیاز را به دست آورده‌است که مقدار بسیار کمی‌است و ماموریتی با ساختار ضعیف را نشان می‌دهد. BMW تنها به بازارها و خودپنداره (ارائه‌دهنده ممتاز) در ماموریت خود اشاره می‌کند و 7 مولفه ضروری یک ماموریت جامع را در آن نمی‌گنجاند. BMW مشخص نمی‌کند که چه ارزش‌هایی عملیات شرکت را هدایت می‌کند. این ماموریت مشتری‌گرا، پایدار و الهام‌بخش است و بیشتر به یک چشم‌انداز شباهت دارد تا یک ماموریت. در مجموع، ماموریت BMW دلیل شرکت برای حضور را آشکار نمی‌کند و اطلاعات کمی‌به سهامداران خود ارائه می‌دهد.

چشم انداز