مجله کارآفرینان امیر کبیر
دسته بندی
بازاریابی
سال انتشار
1389
بحران، یک واقعیت بازار و بازاریابی
چکیده

سمينار بازاريابي و فروش مدرن در دوره بحران اقتصادي با هدف آشنايى با اصول حرفهاي بازاريابي مدرن و مفاهيم كاربردي آن در دوران بحران اقتصادي ، بررسي مدلهاي
تبليغات موثر و بازاريابي و نقش آن در افزايش فروش، فنون مذاكره موثر با مشتريان با هدف اثرگذاري بر مشتريان و فنون متقاعد كردن مشتريان ، بررسي عوامل اثرگذار
بر رضايت مشتري و وفادار سازي مشتري با حضور اساتيد بازاريابى كشور در سالن همايش هاى صدا و سيما برگزار شد.

Alternative text - include a link to the PDF!