-
دسته بندی
مدیریت
مدیریت استراتژیک
سال انتشار
2014
تحلیلی بر مک دونالدز
توضیحات